Recommend System Program That Can Sell Homemade Video Course

Recommend system program that can sell homemade video course, through the interactive function of the small community, the teacher can effectively and timely based on the students’ views and feedback on the course, so as to make reasonable adjustments to the future courseware, so that the course is more easily accepted by the students, improve the learning efficiency of the students. Based on the existing functions, the form and questionnaire activities are added again, and the template selection can be directly performed with one click.

Argymell rhaglen system a all werthu cwrs fideo cartref, trwy swyddogaeth ryngweithiol y gymuned fach, y gall yr athro, mewn modd effeithiol ac amserol, yn seiliedig ar farn a sylwadau myfyrwyr am y cwrs, i Er mwyn gwneud addasiadau rhesymol yn y cwrs yn y dyfodol, er mwyn i’r cwrs gael ei dderbyn yn haws gan y myfyrwyr, gwella effeithlonrwydd dysgu’r myfyrwyr. Yn seiliedig ar y swyddogaethau presennol, caiff gweithgareddau’r ffurflen a’r holiadur eu hychwanegu eto, a gellir dewis y templed yn uniongyrchol gydag un clic.

Recomanda un program de sistem care poate vinde un curs video de acasă, prin intermediul funcției interactive a comunității mici, profesorul poate, în mod eficient și în timp util, bazat pe opiniile și comentariile elevilor despre curs, despre Pentru a face ajustări rezonabile în viitorul curs, astfel încât cursul să fie mai ușor acceptat de studenți, îmbunătățind eficiența învățării elevilor. Pe baza funcțiilor existente, se adaugă din nou activitățile de formular și chestionare, iar selectarea șablonului poate fi făcută direct cu un singur clic.

>>>Click Here to Start<<<